PGSLOTGAMING

นโยบายความเป็นส่วนตัว PG SLOT

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะกล่าวถึง เมื่อคุณใช้บริการของเรา PGSLOTGAMING.COM และเว็บไซต์ภายในเครือของเรา เราเคารพสิทธิพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยบนช่องทางออนไลน์ของคุณ และที่จะปกป้องความปลอดภัยของคุณในทุกกรณี ให้คุณได้ไว้วางใจให้เราในการรักษาข้อมูลของคุณ ทั้งนี้เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนเสมอ หากมีการเก็บข้อมูลของคุณนอกเหนือจากในนโยบายที่เราระบุไว้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สาม โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง เว็บไซต์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (กูเกิล อนาไลติกส์) จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการเข้าเว็บของคุณ เช่น ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ เวอร์ชั่น, รุ่นและข้อมูลอุปกรณ์ที่คุณใช้ และเพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม แต่จะไม่เก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP) ของคุณ

2. การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เพื่อทำให้เว็บไซต์ PGSLOTGAMING.COM เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางเว็บไซต์ หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางส่วน หากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราร้องขอ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่ท่านร้องขอได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่านอาจนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3. สิทธิของผู้ใช้

คุณอาจสามารถใช้สิทธิบางประการในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของคุณ และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันที่เราเก็บรักษาไว้ ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล (1) คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธและเพิกถอนคสามยินยอมการใช้ข้อมูลบุคคลของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการตลอดทางตรงได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ท่านมีสิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลของท่าน ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของท่านนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่านั้น (3) ท่านมีสิทธิในบางกรณีในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการจัดเก็บของเรา

กรุณาตรวจสอบหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565